ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.  στα  50 σχεδόν χρόνια της, συνεχής παρουσίας στην Ελληνική Αγορά, οφείλει την πετυχημένη πορεία της στο ότι αναγνώριζε τις απαιτήσεις των καιρών της, τις μελετούσε, αναδείκνυε στόχους και προτεραιότητες και ενεργούσε για την εκπλήρωσή τους.

 

 

Στον τομέα την ΥΑΕ δίνονταν και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην  προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην προαγωγή της υγιεινής  των εργαζομένων,  στην εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους συμπεριλαμβανομένων  και  των εξωτερικών συνεργατών μας.

 

Εργαζόμαστε για  ένα περιβάλλον εργασίας  χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα. Φιλοδοξούμε στον μηδενισμό των ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους.

 

Εργαλεία μας στην επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

·         Η δέσμευση την Διοίκησης για τη διαρκή εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος,

·         την συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή όλου του προσωπικού,

·         στην διερεύνηση των συμβάντων,

·         στην επίβλεψη των εργαζομένων στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας,

·         στην ενθάρρυνση των εργαζομένων στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

·         η ενημέρωση των εργαζομένων στους κινδύνους  του εργασιακού περιβάλλοντος,

·         την εκτίμηση της επικινδυνότητας του εργασιακού περιβάλλοντος,

·         την έκδοση οδηγιών ασφαλείας,

·         σήμανση των κινδύνων,

·         την λήψη διορθωτικών μέτρων,

·         χορήγηση μέσων ατομικών προστασίας στους εργαζομένους,

·         την παρακολούθηση των δεικτών ασφαλείας από την Διοίκηση,

·         την σύνταξη και παρακολούθηση των προγραμμάτων ασφαλείας .