Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.E. εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31-7-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 31-7-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, εναρμονισμένο με τις βασικές αρχές του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Η θητεία του είναι πενταετής και λήγει στις 31/07/2022.

Απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου.

Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Αθανασία Στεφανίδου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι.

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Ζάβρας είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Οι κ.κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Αγγελική Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη και Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου αποτελούν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας η οποία εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12-10-2017.