Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.E. εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26-8-2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26-8-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. είναι επταμελές, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, εναρμονισμένο με τις βασικές αρχές του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Η θητεία του είναι πενταετής και λήγει στις 25/08/2025.

Απαρτίζεται από τα εξής μέλη :

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος

Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ.

Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου.

Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα και αδιάφορα ποσού με μόνη την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι.

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Ζάβρας είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-32280.

Οι κ.κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Χρήστος Ευαγγελίου του Γεωργίου και Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου αποτελούν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας η οποία θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία της είναι πενταετής και λήγει στις 25/08/2025.

Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου σύμφωνα με την απόφαση συνεδρίασης της Επιτροπής στις 02.07.2021.