ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1964:  Ίδρυση της Εταιρείας από τους Λιμπαρέτ και Αννούς Τζιρακιάν με αντικείμενο την παραγωγή σωλήνων παντός τύπου.

1972: Η Εταιρεία ολοκληρώνει την κατασκευή δύο βιομηχανοστασίων συνολικής έκτασης 10.770 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Οι εν λόγω χώροι χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για την στέγαση γραμμών παραγωγής καθώς και για αποθηκευτικούς χώρους.

1978: Κατασκευή αποθηκευτικού κέντρου στην περιοχή των Αθηνών (Αιγάλεω) για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Νότιο και Δυτική Ελλάδα.

1990: Η Εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 29 Αυγούστου. Την ίδια χρονιά, η Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, αποκτώντας το 12,29% του μετοχικού της κεφαλαίου έναντι συνολικού τιμήματος ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών. Την ίδια περίοδο η Εταιρεία εφάρμοσε την διαδικασία γαλβανισμού των προϊόντων της και έθεσε σε λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής κοιλοδoκών μεγάλων διαστάσεων.

1995: Η Εταιρία προβαίνει σε αγορά οικοπέδου εκτάσεως 14.917 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Επίσης κατασκευάζεται η νέα πτέρυγα βιομηχανικής παραγωγής στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικής έκτασης 3.808 τ.μ. Η κατασκευή του εν λόγω βιομηχανοστασίου κρίθηκε απαραίτητη για την στέγαση της νέας μονάδας και την αποθήκευση των πρώτων υλών.

1996: Η Εταιρεία προχώρησε στην επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης κατά 3.900 τ.μ. και ολοκλήρωσε παραγωγικές επενδύσεις που αφορούσαν την εγκατάσταση νέας σωληνομηχανής για την παραγωγή νέας σειράς προϊόντων καθώς επίσης και στην εγκατάσταση συστήματος διακίνησης και ενδιάμεσης αποθήκευσης των προϊόντων της.

1997: Η Εταιρεία ξεκινά την παραγωγή λαμαρινών και προσθέτει ένα νέο προϊόν στην γκάμα των ήδη υπαρχόντων (σωλήνων - κοιλοδοκών και στρατζαριστών).

1999: Τον Νοέμβριο του 1999 η Εταιρία προέβη στην απόκτηση 249.000 μετοχών της εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ») έναντι 490.053.900 δραχμών. Οι μετοχές αυτές αποτελούσαν το πλειοψηφικό πακέτο (ήτοι 51,01%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας και χρηματοδοτήθηκε κατά 18% από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και κατά 82% από βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Επίσης κατά το πρώτο εννεάμηνο του 1999 η Εταιρεία συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., με ανταλλαγή μετοχών μέσω του Χ.Α., αποκτώντας το 0,3% του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας, διευρύνοντας τον κύκλο συμμετοχών της.

2000: Η Εταιρεία υλοποιώντας το επενδυτικό της σχέδιο προχώρησε σε εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού με την αγορά νέας σωληνομηχανής για παραγωγή σωλήνων μορφής, ύψους € 1.500.000 περίπου.

2001: Η Εταιρεία πιστοποιήθηκε με το ISO 9002, όσον αφορά στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της.

2002: H Εταιρεία τροποποιώντας το εγκεκριμένο επενδυτικό της πρόγραμμα με την σύμφωνη γνώμη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28.06.2002 αποφάσισε τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 230.000.000 δρχ. να διατεθούν σε αγορά δύο φορτηγών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου διανομής της Εταιρείας, σε ανέγερση κτιρίου 1.600 τ.μ. στα Οινόφυτα Αττικής για την λειτουργία αποθηκευτικού χώρου της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας.

2003: Αγορά σύγχρονης μηχανής παραγωγής σωλήνων, νέας τεχνολογίας Eυρωπαικών προδιαγραφών, με σκοπό την κατάργηση παλαιών σωληνομηχανών . Η επένδυση αύτη ύψους € 700.000 απέφερε την βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τέλος την επέκταση του εύρους των παραγόμενων προϊόντων.

2004: Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην νέα μονάδα παραγωγής της εταιρείας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των παραγωγικών μονάδων.

2005: Αγορά και τοποθέτηση σύγχρονου πύργου ψύξεως στον εξωτερικό χώρο της νέας μονάδας με στόχο την διατήρηση των θερμοκρασιών στο υδάτινο κύκλωμα των μηχανών. Η επένδυση αυτή οδήγησε σε μείωση του απορριπτόμενου προϊόντος. Παράλληλα υλοποιήθηκε η κατασκευή κατάλληλης μεταλλικής βάσης στήριξης στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου για την τοποθέτησή του.

2006: Διαμόρφωση χώρων συντήρησης και κατασκευών εντός του εργοστασίου της εταιρείας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ικανότητας επιδιόρθωσης τόσο των μηχανημάτων αλλά και των παρελκόμενων που απαιτούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Τέλος υπήρξε προσθήκη νέων προϊόντων στον υφιστάμενο κατάλογο προϊόντων εμπορίου.

2007: Η Εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του εμπορικού της δικτύου με ταυτόχρονη επέκτασή του σε νέες αγορές και πελάτες. Οι κινήσεις αυτές λειτούργησαν ευεργετικά καθώς υπήρξε αύξηση του τζίρου της Εταιρείας.

2008: Το 2008, η έναρξη της ύφεσης οδήγησε την Εταιρεία στην προσπάθεια εύρεσης συναφών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η εμπορία πάνελ, κίνηση η οποία έδωσε στην Εταιρεία τη δυνατότητα να επεκταθεί ακόμα περισσότερο στην αγορά της κατασκευής μεταλλικών κτηρίων.

2009: Πώληση της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ με καθαρή ταμειακή ροή ύψους € 2.6 εκ. Ωστόσο παρά την δυσμενή οικονομική συγκύρια, η Εταιρεία με σεβασμό προς το περιβάλλον επένδυσε στη διαμόρφωση ειδικού χώρου εναπόθεσης του αχρήστου που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και στην κατασκευή ειδικών κάδων αποκομιδής. Οι ανώτερες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ISO14001 αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία.

2010: Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη επένδυση της Εταιρείας την τελευταία πενταετία η οποία ήταν η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της κύριας μηχανής παραγωγής κοιλοδοκών.

2011: Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση δύο παλαιών περονοφόρων οχημάτων με ισάριθμα νέα και πιστοποιημένα.

2012: Μεταφορά της συγγενούς εταιρείας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας με στόχο τον άμεσο έλεγχο αλλά και την δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον η Εταιρία προχώρησε στην αγορά μηχανήματος παραγωγής διάτρητου Π.