ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διοίκηση της εταιρείας και όλοι οι εργαζόμενοι στην ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. δεσμεύονται να λάβουν μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος και πρόληψης της ρύπανσης εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την μηδενική επίπτωση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και συνεχές μέλημά μας είναι:

• η πιστοποιημένη  διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε

• η προώθηση των πρακτικών ανακύκλωσης

• η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων

• η  διαχείριση των εκπομπών μας

• η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας

• Oι προμηθευτές αξιολογούνται και επιλέγονται οσοι διαθέτουν προϊόντα φιλικά προς το Περιβάλλον.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.:

• Έχει υιοθετήσειΣύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπουISO 14001:2004 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων

• Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό

• Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται  οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.