ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

H Εταιρεία απασχoλεί  Διοικητικό και Εργατοτεχνικό προσωπικό.


Από το σύνολο του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού,  
    Το 12% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
    Το 30% είναι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης
    Το 30%  είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης